logo
logo

Bzince pod Javorinou
Telefón: 032/7793 272

mobil: 0907776580

Úradné hodiny
 

Pondelok 7.00 – 12.00 12.30 - 15.00
Utorok  Nestránkový deň  
Streda 7.30 – 12.00 12.30 - 17.00
Štvrtok 7.00 – 12.00 12.30 - 15.00
Piatok 7.00 – 13.00  

Oznam

Dňa 6.7. 2018 (v piatok) bude Obecný úrad zatvorený.

Pozvánka

Hviezdoslavov Kubin 2018

Súťaž

Sutaz TSK

 

Pravidlá

Oznam - prerušenie distribúcie elektriny

Z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribúčnej sústavy bude odstávka dodávky elektriny nasledovne:

Dňa 10.4.2018

a dňa 16.4.2018 od 8,00 do 13,30 hod.  tieto súpisné čísla v ďalších miestnych častiach

Vzorové predjarné strihanie pôvodných ovocných stromov Bielych Karpát

Ukážka vzorového strihania stromov a kríkov s Ľudom Vaššom dňa 28.3.2018 o 13:00 hod. v Komunitnej záhrade Cetuna. Podrobnosti tu.

Pozvánka

Namaluj si kraslicu Cetuna 2018

Pozvánka

MDZ  Bzince 2018

OZNAM – vývoz žúmp

Každý vlastník nehnuteľnosti, ktorá je napojená na žumpu je povinný zabezpečiť na vlastné náklady vývoz a zneškodňovanie splaškových a odpadových vôd zo žúmp prostredníctvom oprávnenej spoločnosti. V spádovom okolí obce sa jedná o Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Trenčín. Užívatelia žúmp však môžu požiadať o vývoz aj inú oprávnenú osobu/spoločnosť.

Je zakázané vypúšťanie (zneškodňovanie) obsahu žumpy:

  • do záhrad, priekop, na trávnaté plochy, poľnohospodárske, lesné pozemky a cesty a to aj v prípade, že sú vo vlastníctve užívateľa žumpy,
  • do povrchových alebo podzemných vôd, vyvážať ho do vodných tokov a vypúšťať do verejnej kanalizácie mimo miest na to určených.

Porušenie uvedenej povinnosti a zákazu sa považuje za priestupok v zmysle § 40 zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a § 77 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách.

Žiadame užívateľov žúmp, aby si každý doklad o vývoze uschovali. Tieto doklady budú potrebovať v budúcnosti pri dokladovaní vývozov zo žumpy.

Oznam

Poplatok za komunálny odpad na rok 2018 je možné platiť od 1. marca 2018. Nálepky na smetné nádoby sú platné do 31.3. 2018

Ďalšie dva úspešné projekty našej obce

Minulý rok sme sa zapojili do výzvy ministerstva vnútra a podali sme žiadosti na dotáciu na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice v Bzinciach a na dostavbu kultúrneho domu Cetuna pre potreby DHZ Cetuna. Námaha sa vyplatila, po podpise zmlúv a výberových konaniach sa budú môcť začať stavebné práce.
Rozhodnutia o pridelení dotácie tu.

Pečať rozvoja obcí a miest 2017

Hospodárením a správou majetku obce sa podarilo už tretí krát po sebe obhájiť a získať Pečať rozvoja obcí a miesť a zaradiť sa tak medzi 39,9% úspešných obcí.

Pecat rozvoja 2018

Oznam

Z dôvodu ukončenia nájmu priestorov zubnej ambulancie pre spoločnosť TOVIK s.r.o., MUDr. Kamil Paulikovič si Vás dovoľujeme informovať, že adresa na zasielanie riadne opečiatkovaných výmenných lístkov od lekára, ktorý preberá pacientov do evidencie je: MUDr. Kamil Paulikovič, Jonáša Záborského 51, 921 01 Piešťany.

Výpis bude uvedenému lekárovi zaslaný do 7 dní odo dňa doručenia výmenného lístka.

Telefonický kontakt: 0918 256 453 v čase od 10,00 do 12,00 hod.

Oznam

Aj naši občania môžu v januári a februári využiť zľavy v kúpeloch Trenčianske Teplice a spríjemniť si tak zimné dni. Viac tu.

Pozvánka

Cetuna - partizani 02 2018

Smútočné oznámenie

Rozlúčka so zosnulým čestným občanom našej obce pánom Dr.h.c.prof.ThDr. Igorom KIŠSOM sa bude konať v sobotu, 27.1. 2018 o 10.00.hod. v evanjelickom kostole na Panenskej ulici v Bratislave.

Celej smútiacej rodine prajeme úprimnú sústrasť.

Ing. Alena Šoltysová, starostka obce

 

Parte

Bezplatné právne poradenstvo

V našej obci sa uskutoční bezplatné právne poradenstvo, ktoré poskytne advokátska kancelária JUDr. Šimona Cibulku. Poradenstvo bude poskytnuté každému, kto o to požiada.

Poradenstvo sa bude konať v stredu 24.1.2018 od 13:30 do 16:00 hodiny v zasadačke obecného úradu.

Všetky Vaše otázky budú zodpovedané v diskrétnej miestnosti vždy iba za účasti jednej osoby tak, aby bolo zabezpečené súkromie každého občana.

Advokát poskytuje právnu pomoc vo forme poradenstva a odporúčaní občanom vo všetkých hlavných oblastiach práva, a to predovšetkým v oblasti rodinného práva, susedských sporov, pracovnoprávnych vzťahov, trestného práva, prevodov nehnuteľností, obchodného práva atď.