logo
logo

Bzince pod Javorinou
Telefón: 032/7793 272

mobil: 0907776580

Úradné hodiny
 

Pondelok 7.00 – 12.00 12.30 - 15.00
Utorok  7.00 – 12.00 12.30 - 15.00
Streda 7.30 – 12.00 12.30 - 17.00
Štvrtok 7.00 – 12.00 12.30 - 15.00
Piatok 7.00 – 13.00  

OZNAM – vývoz žúmp

Každý vlastník nehnuteľnosti, ktorá je napojená na žumpu je povinný zabezpečiť na vlastné náklady vývoz a zneškodňovanie splaškových a odpadových vôd zo žúmp prostredníctvom oprávnenej spoločnosti. V spádovom okolí obce sa jedná o Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Trenčín. Užívatelia žúmp však môžu požiadať o vývoz aj inú oprávnenú osobu/spoločnosť.

Je zakázané vypúšťanie (zneškodňovanie) obsahu žumpy:

  • do záhrad, priekop, na trávnaté plochy, poľnohospodárske, lesné pozemky a cesty a to aj v prípade, že sú vo vlastníctve užívateľa žumpy,
  • do povrchových alebo podzemných vôd, vyvážať ho do vodných tokov a vypúšťať do verejnej kanalizácie mimo miest na to určených.

Porušenie uvedenej povinnosti a zákazu sa považuje za priestupok v zmysle § 40 zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a § 77 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách.

Žiadame užívateľov žúmp, aby si každý doklad o vývoze uschovali. Tieto doklady budú potrebovať v budúcnosti pri dokladovaní vývozov zo žumpy.

Oznam

Poplatok za komunálny odpad na rok 2018 je možné platiť od 1. marca 2018. Nálepky na smetné nádoby sú platné do 31.3. 2018

Ďalšie dva úspešné projekty našej obce

Minulý rok sme sa zapojili do výzvy ministerstva vnútra a podali sme žiadosti na dotáciu na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice v Bzinciach a na dostavbu kultúrneho domu Cetuna pre potreby DHZ Cetuna. Námaha sa vyplatila, po podpise zmlúv a výberových konaniach sa budú môcť začať stavebné práce.
Rozhodnutia o pridelení dotácie tu.

Pečať rozvoja obcí a miest 2017

Hospodárením a správou majetku obce sa podarilo už tretí krát po sebe obhájiť a získať Pečať rozvoja obcí a miesť a zaradiť sa tak medzi 39,9% úspešných obcí.

Pecat rozvoja 2018

Oznam

Z dôvodu ukončenia nájmu priestorov zubnej ambulancie pre spoločnosť TOVIK s.r.o., MUDr. Kamil Paulikovič si Vás dovoľujeme informovať, že adresa na zasielanie riadne opečiatkovaných výmenných lístkov od lekára, ktorý preberá pacientov do evidencie je: MUDr. Kamil Paulikovič, Jonáša Záborského 51, 921 01 Piešťany.

Výpis bude uvedenému lekárovi zaslaný do 7 dní odo dňa doručenia výmenného lístka.

Telefonický kontakt: 0918 256 453 v čase od 10,00 do 12,00 hod.

Oznam

Aj naši občania môžu v januári a februári využiť zľavy v kúpeloch Trenčianske Teplice a spríjemniť si tak zimné dni. Viac tu.

Pozvánka

Cetuna - partizani 02 2018

Smútočné oznámenie

Rozlúčka so zosnulým čestným občanom našej obce pánom Dr.h.c.prof.ThDr. Igorom KIŠSOM sa bude konať v sobotu, 27.1. 2018 o 10.00.hod. v evanjelickom kostole na Panenskej ulici v Bratislave.

Celej smútiacej rodine prajeme úprimnú sústrasť.

Ing. Alena Šoltysová, starostka obce

 

Parte

Bezplatné právne poradenstvo

V našej obci sa uskutoční bezplatné právne poradenstvo, ktoré poskytne advokátska kancelária JUDr. Šimona Cibulku. Poradenstvo bude poskytnuté každému, kto o to požiada.

Poradenstvo sa bude konať v stredu 24.1.2018 od 13:30 do 16:00 hodiny v zasadačke obecného úradu.

Všetky Vaše otázky budú zodpovedané v diskrétnej miestnosti vždy iba za účasti jednej osoby tak, aby bolo zabezpečené súkromie každého občana.

Advokát poskytuje právnu pomoc vo forme poradenstva a odporúčaní občanom vo všetkých hlavných oblastiach práva, a to predovšetkým v oblasti rodinného práva, susedských sporov, pracovnoprávnych vzťahov, trestného práva, prevodov nehnuteľností, obchodného práva atď.

Zmena výšky správnych poplatkov od 1.1. 2018

Od 1. januára 2018 sú zvýšené správne a matričné poplatky (zákon NR SR č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch).

Súčasťou tejto úpravy je aj spoplatnenie dvoch, dovtedy bezplatných úkonov a to :

- Žiadosť o zápis do osobitnej matriky

- spísanie Žiadosti o uzavretie manželstva, ktoré sa bude uzatvárať pred orgánom cirkvi alebo náboženskej spoločnosti.

Prehľad platných správnych a matričných poplatkov nájdete tu.

Príhovor k novému roku

Milí spoluobčania,

slávnostné chvíle privítania nového roku sa pomaly vzďaľujú, v rodinách, alebo medzi priateľmi sme si popriali veľa zdravia, ktoré je potrebné k tomu aby sme na ceste vpred mohli kráčať bez prekážok, veľa šťastia, ktoré si každý predstavujeme inak, priali sme si lásku a mnoho ďalších želaní.

Využívam túto príležitosť poďakovať sa Vám všetkým, ktorí ste v uplynulom roku akoukoľvek formou a mierou prispeli k zveľadeniu našej obce, poďakovať sa všetkým, ktorým záleží na jej rozvoji.

To všetko v dobe, ktorá je veľmi hektická a zároveň veľmi povrchná. Je to doba, kedy sú ľudia posudzovaní a odsudzovaní na základe nepravdivých tvrdení či už ústnych, napísaných na sociálnych sieťach alebo v udaniach a podnetoch. Žijeme v neustálom strese a napätí. Žijeme v dobe, v ktorej sa rado zabúda na dobro, na úctu človeka k človeku a ku všetkému živému, zabúda sa na fakt že na svete sme len na chvíľku a zajtrajšok už nemusí prísť.

Napriek tomu verím, že ľudské hodnoty v nás stále pretrvávajú a že nám dokážu pomôcť pri prekonávaní prekážok.

Milí spoluobčania, prijmite prosím želanie pevného zdravia, pokoja a harmónie, nech sa môžete dlho tešiť z prítomnosti Vašich najbližších.

Rozdávajme okolo seba dobrú náladu, usilujme sa prekonať zlo dobrom, zachovávajme úctu, vážme si jeden druhého a správajme sa tak, aby sme mohli byť hrdí na seba, na svoju obec.

V mene svojom, ako aj v mene pracovníkov obecného úradu Vám prajem šťastný nový rok. Veľa zdravia, lásky, energie, síl a úspechov. Spoločne si vytvárajme pohodu v rodinách, v susedských vzťahoch a medzi ľuďmi navzájom.

 

Ďakujem

Ing. Alena Šoltysová
starostka

Poďakovanie našim hokejistom

za to, že ani v tomto roku počas príprav na sviatky nemysleli len na seba, ale 23. decembra sa zúčastnili vianočného charitatívneho turnaja, tentoraz na liečbu Branka Domina, ktorý trpí barthovym syndrómom. Nielenže obsadili krásne 4. miesto, ale aj vďaka nim sa pre Branka vyzbieralo 3801 EUR.
A tým, že zápas odohrali v úplne nových - a treba dodať že najkrajších - dresoch, výrobu a zaplatenie ktorých zabezpečil P. Podradský, skvelo reprezentovali aj našu obec, za čo im patrí naozaj úprimné poďakovanie a prianie všetkého len toho najlepšieho.

 

FB IMG 1514259273954

Kalendár vývozu odpadu na rok 2018

Platný kalendár vývozu si môžete stiahnúť tu.

Bzinský chýrnik

Aktuálne číslo tu.

Pozvánka

Advent Sarvas 2017

Pozvánka

Mikulas HS 2017