logo
logo

Bzince pod Javorinou
Telefón: 032/7793 272

mobil: 0907776580

Úradné hodiny
 

Pondelok 7.00 – 12.00 12.30 - 15.00
Utorok  7.00 – 12.00 12.30 - 15.00
Streda 7.30 – 12.00 12.30 - 17.00
Štvrtok 7.00 – 12.00 12.30 - 15.00
Piatok 7.00 – 13.00  

Dobrovoľné hasičské zbory

Na úvod o DHZ

Obec Bzince pod Javorinou je výnimočná, okrem iného aj tým, že v nej aktívne pracuje 5 dobrovoľných hasičských zborov. Podľa dostupných informácií sme skutočne jediná obec na Slovensku s takýmto počtom DHZ.  Každá miestna časť má aj svojich "hasičov".  Veľmi dôležité je, že všetky zbory sú akcieschopné, funkčné. Napr. v roku 2009 na okresnej súťaži v Čachticiach súťažilo 8 našich družstiev, z toho 2 ženské. DHZ majú veľký význam hlavne v prevencii, pomoci pri živelných pohromách a veľká je aj ich pomoc pri obecných a spoločenských  akciách. V tejto sekcii chceme návštevníkov našej web stránky informovať o aktivitách všetkých piatich DHZ.


www stránky
DHZ Bzince pod Javorinou
DHZ CetunaV pondelok 8. apríla sa uskutočnilo stretnutie starostu obce s veliteľmi DHZ. Zápis zo stretnutia si môžete pozrieť "tu."

 


 

Dňa 28.02.2013 sa za účasti generálneho...Jozef Smolinský

1. marca 7:52

Dňa 28.02.2013 sa za účasti generálneho sekretára DPO SR p. Vendelína Horvátha konalo zasadnutie krajského výboru DPO v Trenčíne. Gen. sekretár nás informoval a aktivitách, ktoré sa vykonávajú v spolupráci s MV SR. Stále sa pracuje na zaradení OHZ do poplachovách plánov, je pripravený zákon o Dobrovoľných hasičoch, ktorý po prerokovaní vo vláde a pripomienkovaní poslaneckých klubov pôjde na schválenie do parlamentu. Pripravujú sa repasácie hasičských cisterien z HaZZ (T-815 a T148), ktoré budú presúvané na obce. Taktiež zostalo asi 20 ks. posledných vozidiel IVECO. Ďalej boli prerkované súťaže. Naša okresná súťaž bude ako bolo už avizované dňa 15.6.2013 v Čachticiach, krajské kolo sa uskutoční pravdepodobne v Lehote pod Vtáčnikom okr. Prievidza najneskôr do 15.7.2013 a republikové kolo bude dňa 10. a 11.8.2013 v Skalici. Chystá sa knižná poblikácia Hasičské zbrojnice na Slovensku, preto je možné cestou nášho OV DPO čo najskôr poslať foto s rokom výstavby.

 


V nedeľu 3. februára 2013 o 17.00 hod. sa konaťa výročná členská schôdza DHZ v Cetune.Viac v novinkách


V sobotu 26. januára 2013 sa konala VČS DHZ v Hrušovom za účasti delegáta OV DHZ p. I. Machovica, predsedu DHZ v Bzinciach a starostu obce. Činnosť hasičov v Hrušovom bola v uplynulom období veľmi "bohatá", najviac potešila informácia o prístevbe garáže pre požiarnicku AVIU. Aktivity hrušovanov ocenili aj všetci hostia!


Dňa 21. januára 2013  sa na OÚ uskutočnilo zasadnutie veliteľov DHZ so starostom obce. Zápis si môžete pozrieť "tu"


V pondelok 2ž. marca 2012 sa konalo stretnutie starostu s veliteľmi DHZ. Hlavnou témou bolo zabezpečiť ochranu pred požiarmi počas jarných mesiacov, návrh Štatútu obecného požiarneho zboru a ďalšie.


 DHZ Bzince pod Javorinou pozýva svojich členov na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa bude konať 11.februára 2011 o 17.00 hod. v miestnej reštaurácii


Pozor! V sobotu 11.septembra sa v Cetune koná v rámci podujatia "Ukončenie leta na Cetune" aj súťaž hasičských družstiev o pohár starostu obce! Účasť obecných DHZ povinná!!


Pozvánka na hasičskú súťaž do Lúky 28.8.2010. Pozvánka "tu"


Úspech hasičov Vrzávky na okresnej súťaži!

DHZ Vrzavka úspešne reprezentovala našu obec na okresnej súťaži, keď v tvrdej konkurencii obsadili vynikajúce 3. miesto. Úspešné boli tiež ženy z Cetune, ktoré už "tradične" súťaž vyhrali! Obom kolektívom blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu obce!


Stretnutie starostu s veliteľmi DHZ

V pondelok 14. júna sa uskutočnilo stretnutie starostu s veliteľmi DHZ , na ktorom bola prerokovaná príprava na okresnú súťaž v Trenčianskych Bohuslaviciach, ochrana úrody pred požiarmi, oslavy 100. výročia DHZ v Hrušovom. 


Stretnutie starostu s veliteľmi DHZ

V utorok 16.3.2010 sa uskutočnilo stretnutie starostu s veliteľmi všetkých piatich dobrovoľných hasičských zborov. V úvode velitelia zhodnotili svoju činnosť v uplynulom roku. Prerokovaná bola aj problematika vypaľovania porastov, čerpanie finančných prostriedkov, plán akcií v tomto roku. Zápis z rokovania si môžete prečítať "tu"

DHZ Hrušové

 

V sobotu 13. marca 2010 sa stretli na svojej hodnotiacej schôdzi členovia DHZ v Hrušovom. Do kultúrneho domu v Hrušovom ich prišlo  do 40 , z ktorých bola asi polovica tých najmladších. Na schôdzu prijali pozvanie aj predseda a veliteľ DHZ zo Bziniec. Predseda organizácie Ľubko Majtáz vo svojej hodnotiacej správe poďakoval, ale aj pokritizoval činnosť za uplynulý rok (viac ale bolo pozitívneho). Predložil aj "bohatý" a náročný program na tento rok. Hasiči si spomenuli aj na tých členov, ktorí si v minulom roku pripomenuli významné životné jubileá - p. Jarábek 60, p. Dlhý 50 rokov a p. Ostrovský 50 rokov členstva v hasičskom zbore. V diskusii sa hovorilo o pomoci pri budovaní viacúčelového ihriska, oprave požiarnej zbrojnice, oslave 100- ročnice, tradičného stavania mája ale aj brigáde na vyčistenie okolia od odpadkov. Želáme hrušovským hasičom,  aby sa im podarilo svoje plány splniť.


Pozvánka na stretnutie veliteľov DHZ so starostom obce

Termín: 16.3.2010 o 16.30 hod
Miesto: Obecný úrad

Program: viac...


Cetunskí hasiči hodnotili svoju činnoť za rok 2009

V sobotu 6.marca 2010 sa stretli cetunskí hasiči na výročnom valnom zhromaždení, aby zhodnotili svoju činnosť za uplynulý rok. V  KD sa ich zišlo viac ako 50, prišli starší, ale aj tí najmladší, dievčatá aj ženy. Zhromaždenie otvoril symbolicky predseda DHZ a jeden z najstarších členov p. Machovic. Potom sa slova ujal veliteľ p. Machovic mladší. Správu o činnosti doplnenú obrázkami a video ukážkami  a prerušovanú častým potleskom, predniesol Tomáš Miko. A bolo sa na čo pozerať, veď Cetuna minulý rok žila činnosťou hasičov. Tí stáli pri organizovaní väčšiny akcií, ktoré prilákali do Cetune veľa návštevníkov. Spomenúť treba úspech družstva žien na okresnej (prvé miesto) a krajskej prehliadke pripravenosti v Dohňanoch, kde obsadili výborné druhé miesto. Mnohí z nás si radi spomenú aj na krásnu akciu "Rozlúčka s letom na Cetune", kde sa konala súťaž vo varení gulášu, súťaž hasičov o putovný pohár starostu obce a aj vystúpenie skupiny Kmeťoband. Dôležitým bodom rokovania bol aj návrh na odpredaj budovy požiarnej zbrojnice. Dôvodom je potreba spolufinancovania výstavby nového multifunkčného ihriska a vytvorenie podmienok pre činnosť DHZ v priestoroch KD. Po dlhej diskusii sa hasiči dohodli na jej odpredaji s tým, že peniaze budú využité na rozvoj Cetune a činnosti hasičov. V diskusii vystúpil aj starosta obce, ktorý v prvom rade poďakoval všetkým hasičom za bohatú a úspešnú činnosť  v roku 2009, informoval aj o možnosti výstavby multifunkčného ihriska s finančnou výpomocou vlády SR a o rekonštrukcii priestorov KD aj pre potreby DHZ v Cetune. Po viac ako 2 hodinách p. Machvic ml. zhromaždenie ukončil  poďakovaním všetkým aktívnym členom a s výzvou na pomoc pri organizovaní akcií aj v tomto roku.

 

DHZ Bzince pod Javorinou
DHZ Cetuna