Sťažnosti sa týkajú bezohľadnej jazdy terénnymi motorkami, štvorkolkami a autami po teréne, po poľných a lesných cestách i mimo nich. Tieto vjazdy sú v rozpore s viacerými zákonmi - zákonom o ochrane prírody, lesným zákonom, cestným zákonom. Spôsobujú vyrušovanie živočíchov i ľudí, eróziu pôdy, ničenie poľnohospodárskych kultúr, poškodzujú lesné porasty, prístupové cesty využívané obhospodarovateľmi pozemkov.

  Z týchto dôvodov pristupuje Štátna ochrana prírody v spolupráci s Políciou a dobrovoľnou Strážou prírody ku kontrolnej činnosti na tomto úseku. Podľa Trestného zákona (§ 305) je neoprávnená jazda na lesnom alebo poľnohospodárskom pozemku trestným činom a príslušné motorové vozidlo môže byť zabavené. Veríme, že sa táto iniciatíva stretne s pochopením a podarí sa vjazdy terénnych motorových vozidiel obmedziť a usmerniť do území, ktoré sú na to určené. 

Pochopiteľne, v CHKO sa zákaz nevzťahuje na vjazd alebo státie vozidla, ktoré slúži na obhospodarovanie pozemku, alebo ak patrí vlastníkovi, správcovi a nájomcovi pozemku kde sa pohybuje, prípadne na vozidlá s povolením vystaveným podľa lesného zákona. Vymedzenie chránených území môžte sledovať na stránke maps.sopsr.sk. Tu je možné zobraziť fotomapu a zároveň hranice chránených území (CHKO, prírodné rezervácie, prírodné pamiatky, územia európskeho významu Natura2000).

Prosíme Vás o zverejnenie tejto informácie vo Vašej obci vhodnou formou (na internetovej stránke obce, na vývesnej tabuli, v obecných novinách a pod). Ďakujeme! 

Pri plánovaní kontrolnej činnosti uvítame aj spoluprácu vás, starostov. V tejto veci môžte kontaktovať strážcu Michala Pádivého, tel.: +421 903 298 241, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

V prípade otázok sa môžte obrátiť na naše pracovisko, Správu CHKO Biele Karpaty. List zasielame všetkým obciam, do ktorých CHKO Biele Karpaty zasahuje.

S pozdravom

Mgr. Sylva Mertanová

riaditeľka

Štátna ochrana prírody SR

Správa CHKO Biele Karpaty

Trenčianska 31

914 41 Nemšová

tel.: +421 911 011 364

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.