ikona erb

Výzva mladým.

Starosta obce v spolupráci s Kultúrnou komisiou obecného zastupiteľstva vyzývajú mládež obce k založeniu  Klubu mladých(KM) Bzince pod Javorinou(môže byť aj iný názov). Bola by to politicky nezávislá a neformálna mládežnícka skupina, ktorá pracuje pod gesciou Kultúrnej komisie Obecného zastupiteľstva v Bzinciach pod Javorinou.

KM by bol poradný a iniciatívny orgán starostu obce, zastupoval by záujmy mladých ľudí žijúcich na území obce. Mohol by podávať iniciatívne návrhy, stanoviská a podieľať sa na riešení problémov mladých ľudí žijúcich a vzdelávajúcich sa v našej obci.
Spolupracoval by s vedením obce, zabezpečoval spoluprácu a komunikáciu medzi mladými ľuďmi, ako i ich komunikáciu a spoluprácu s obcou. Rozvíjal by rôzne formy práce s mladými a pre mladých v obci(bikrosová a motokrosová dráha), zapájal sa do rozvoja mimoškolskej záujmovej činnosti, výchovy a vzdelávania. Plán práce KM by mohol byť zameraný na  organizovanie kultúrno-spoločenských akcií, stretnutí a brigád na zveľadenie obce ako aj na samotnú činnosť pri schádzaní sa v priestoroch klubu.
Za členov KM môžu byť považovaní zástupcovia 2. stupňa základnej školy, študenti stredných škôl a študenti vysokých škôl, ktorí trávia svoj voľný čas v našej obci, vo veku od 15 do 35 rokov.
Najvyšším orgánom KM by mohla byť napríklad Rada KM. Tvoriť by ju mohlo napríklad 4 - 5 volených členov KM a poradný člen, ktorým by bol predseda kultúrnej komisie obecného zastupiteľstva. Priestor pre činnosť KM vyčlení obecný úrad. Záujemci – stretnime sa v stredu 23.10.2019 o 16,30hod na obecnom úrade.