ikona erb

Vážení občania,

 

Tak, ako v minulom roku aj v tomto roku plánuje Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou udeliť Cenu obce vybraným obyvateľom prípadne organizáciám našej obce.

Cena obce sa udeľuje v zmysle Štatútu obce , § 33. Podľa tohto paragrafu sa Cena obce udeľuje za:

  • vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej a verejno-prospešnej činnosti,
  • činnosť osôb, ktoré sa významným spôsobom pričinili o hospodársky a kultúrny rozvoj obce, jej propagáciu doma i v zahraničí,
  • činnosť osôb pri záchrane ľudských životov a majetku obce a jej občanov.

Návrhy na udelenie ceny môžu obecnému zastupiteľstvu predkladať poslanci, starosta, príp. občania obce. Návrhy musia byť riadne odôvodnené.

Pretože si vážime každý váš názor, žiadame vás o vaše  návrhy v písomnej alebo v ústnej podobe. Každý návrh spoločne zvážime. Termín predkladania návrhov je do 30.11.2020.

Ceny obce Bzince pod Javorinou sa predpokladá udeľovať 1.januára 2021 o 16,00hod s následným ohňostrojom pre deti.