ikona erb

Podľa zákona 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva a v zmysle vyhlášky Ministerstva vnútra SR č.388/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečenie technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany, bude dňa 11.6.2021 o 12,00hod vykonané preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania obyvateľstva hlasitou skúškou elektronickej sirény na budove Obecného úradu.