ikona erb

„§ 170b Prechodné ustanovenia súvisiace s krízovou situáciou

spôsobenou ochorením COVID-19 

 1. Ministerstvo vnútra môže počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 (ďalej len „krízová situácia“) v nevyhnutnom rozsahu obmedziť prijímanie návrhov na jednotlivé schválenie podľa štvrtej hlavy tohto zákona.
 1. Platnosť osvedčenia o evidencii časť I, ktorá uplynie počas krízovej situácie
 1. od vyhlásenia krízovej situácie do 30. apríla 2020, sa predlžuje až do uplynutia jedného mesiaca od odvolania krízovej situácie,
 2. od 1. mája 2020 do 31. mája 2020, sa predlžuje až do uplynutia dvoch mesiacov od odvolania krízovej situácie,
 3. od 1. júna 2020 do 30. júna 2020, sa predlžuje až do uplynutia troch mesiacov od odvolania krízovej situácie,
 4. od 1. júla 2020 do odvolania krízovej situácie, sa predlžuje až do uplynutia štyroch mesiacov od odvolania krízovej situácie.
 1. Počas krízovej situácie neplatia pre prevádzkovateľa vozidla povinnosti na prihlásenie vozidla do evidencie vozidiel podľa § 25 ods. 10, § 26 ods. 8 písm. a), § 27 ods. 8, § 29 ods. 10, § 30 ods. 9, § 31 ods. 9 a § 43 ods. 7 písm. a). Prevádzkovateľ vozidla, ktorý si nesplnil povinnosť podľa predchádzajúcej vety v období od vyhlásenia krízovej situácie do odvolania krízovej situácie, je povinný si ju splniť do jedného mesiaca po odvolaní krízovej situácie.
 1. Platnosť technickej kontroly pravidelnej, ktorá uplynie počas krízovej situácie, sa predlžuje o tri mesiace.
 1. Platnosť emisnej kontroly pravidelnej, ktorá uplynie počas krízovej situácie, sa predlžuje o tri mesiace.
 1. Platnosť osvedčenia technika technickej kontroly, osvedčenia technika emisnej kontroly, osvedčenia technika kontroly originality alebo osvedčenia technika montáže plynových zariadení, ktorá uplynie počas krízovej situácie, sa predlžuje o šesť mesiacov.
 1. Platnosť povolenia na zriadenie stanice technickej kontroly, povolenia na zriadenie pracoviska emisnej kontroly alebo povolenia na zriadenie pracoviska kontroly originality, ktorá uplynie počas krízovej situácie, sa predlžuje o šesť mesiacov.
 1. Platnosť povolenia na zriadenie stanice technickej kontroly nad rámec existujúcej siete, povolenia na zriadenie pracoviska emisnej kontroly nad rámec existujúcej siete alebo povolenia na zriadenie pracoviska kontroly originality nad rámec existujúcej siete, ktorá uplynie počas krízovej situácie, sa predlžuje o tri mesiace.
 1. Pravidelné priebežné overenie plnenia podmienok na vykonávanie technickej kontroly, emisnej kontroly, kontroly originality alebo montáže plynových zariadení, ktoré sa malo vykonať počas krízovej situácie a nebolo vykonané, sa vykoná do šiestich mesiacov od odvolania krízovej situácie.
 1. Počas krízovej situácie držiteľ povolenia na zriadenie stanice technickej kontroly, povolenia na zriadenie pracoviska emisnej kontroly alebo povolenia na zriadenia pracoviska kontroly originality nie je povinný informovať schvaľovací orgán o stave zriadenia stanice technickej kontroly, pracoviska emisnej kontroly alebo pracoviska kontroly originality podľa § 83 ods. 6.“.