ikona erb

Za § 3 sa vkladajú § 3a a 3b, ktoré znejú:

㤠3a

 1. Súdny exekútor na žiadosť povinného, ktorý je fyzickou osobou, vydá bezodkladne upovedomenie o odklade exekúcie, ktoré bezodkladne doručí účastníkom konania, platiteľovi mzdy povinného, banke, dlžníkovi povinného alebo iným osobám dotknutým exekúciou.
 1.  Žiadosť podľa odseku 1 musí obsahovať vyhlásenie povinného, že v dôsledku mimoriadnej situácie spôsobenej šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 prechodne poklesli jeho príjmy a neodkladná exekúcia by mohla mať pre neho alebo pre príslušníkov jeho rodiny zvlášť nepriaznivé následky. K žiadosti musí byť pripojené vyhlásenie o majetku.
 1. Na žiadosť podľa odseku 1 sa neprihliada, ak
 1. žiadosť nie je úplná,
 2. exekúcia už bola odložená na žiadosť povinného,
 3. povinnému už bolo povolené splácať vymáhaný nárok v splátkach,
 4. exekúcia bola zastavená,
 5. ide o vymoženie pohľadávky na výživnom,
 6. ide o uspokojenie práva na nepeňažné plnenie, alebo
 7. exekučné konanie začalo pred 12. marcom 2020.
 1. Ak sa na žiadosť povinného neprihliada, súdny exekútor bezodkladne poučí povinného o dôvode, pre ktorý sa na jeho žiadosť neprihliada.
 1. Odklad exekúcie podľa odseku 1 trvá šesť mesiacov od vydania upovedomenia o odklade exekúcie, najdlhšie však do 1. decembra 2020. Počas odkladu exekúcie nie je dotknuté oprávnenie exekútora vykonávať úkony smerujúce k zisteniu a k zabezpečeniu majetku podliehajúcemu exekúcii. Ak takéto úkony boli uskutočnené pred vydaním upovedomenia o odklade exekúcie, ich účinky zostávajú zachované.
 • § 3b  

Prenajímateľ nemôže do 31. decembra 2020 jednostranne ukončiť nájom nehnuteľnosti, vrátane nájmu bytu alebo nebytového priestoru, pre omeškanie nájomcu s platením nájomného vrátane úhrad za plnenia obvykle spojených s nájmom splatného v období od 1. apríla 2020 do 30. júna 2020, ak omeškanie nájomcu vzniklo v dôsledku okolností, ktoré majú pôvod v šírení nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19. Tento dôvod pre vznik omeškania musí byť nájomcom dostatočne osvedčený. Iné dôvody pre ukončenie nájmu tým nie sú dotknuté.“.

V § 6 a 7 sa slová „30. apríla“ nahrádzajú slovami „31. mája“.

Poznámka: uvedená informácia je prioritne určená pre FES.