Coronavirus

Úrad verejného zdravotníctva
Usmerneniehlavného hygienika Slovenskej republikyk prevádzke školských stravovacích zariadení podľa § 24 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Viac TU https://www.zmos.sk/usmernenie-hlavneho-hygienika-k-prevadzke-skolskych-stravovacich-zariadeni--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Usmernenie hlavného hygienika k prevádzke zariadení starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa. Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky k prevádzke zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa podľa § 24 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Viac TU https://www.zmos.sk/usmernenie-hlavneho-hygienika-k-prevadzke-zariadeni-starostlivosti-o-deti-do-3-rokov-veku-dietata--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Opatrenie ÚVZ SR – jasle, škôlky, školy s účinnosťou od 1. júna 2020. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v nadväznosti na zlepšenie epidemiologickej situácie v súvislosti s COVID-19 v Slovenskej republike a v súlade s postupným plánom otvárania prevádzok vydal opatrenie, ktorým umožnil otvorenie zariadení pre deti a mládež podľa § 24 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Viac TU https://www.zmos.sk/opatrenie-uvz-sr-jasle-skolky-skoly-s-ucinnostou-od-1-juna-2020--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Školstvo
Rozhodnutie o obnovení vyučovania. Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/4204/2020 z 22. 5. 2020 vydal rozhodnutie o obnovení vyučovania v materských školách, základných školách a obnovení prevádzky v školských kluboch detí a v zariadeniach školského stravovania.

Zároveň MŠVVaŠ SR 22. 5. 2020 aktualizovalo pomocný materiál „Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania základných škôl do konca školského roku 2019/2020“. a „Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania materských škôl do konca školského roku 2019/2020“

Viac TU https://www.zmos.sk/rozhodnutie-o-obnoveni-vyucovania-oznam/mid/405616/.html#m_405616                 

Európska únia
Myslíte na digitálnu priepasť: sprístupnenie elektronických riešení pre všetkých. Európsky výbor regiónov organizuje v rámci projektu YFACTOR online podujatie „Myslíte na digitálnu priepasť“, ktoré sa uskutoční 11. a 12. júna 2020. Cieľom podujatia je zdôrazniť odhodlanie regionálnych a miestnych aktérov v  úsilí o uľahčenie digitálneho prechodu a zabezpečenia kontinuity poskytovaných služieb vo všetkých regiónoch EÚ. Viac TU https://www.zmos.sk/myslite-na-digitalnu-priepast-spristupnenie-elektronickych-rieseni-pre-vsetkych-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Výzva programu COSME: podpora samospráv v oblasti sociálnej ekonomiky. Cieľom projektov tejto výzvy je prepojenie siete miestnych a regionálnych samospráv v krajinách EÚ zúčastnených krajinách COSME a zainteresovaných strán s podobnými prioritami sociálnej ekonomiky a vytvorenie priestoru na medziregionálne vzdelávanie a spoluprácu. Viac TU https://www.zmos.sk/-vyzva-programu-cosme-podpora-samosprav-v-oblasti-socialnej-ekonomiky-oznam/mid/405616/.html#m_405616