Coronavirus

Vážená pani primátorka, Vážený pán primátor, Vážená pani starostka, Vážený pán starosta,Trenèiansky samosprávny kraj sa usiluje o vytvorenie podmienok na to, aby sa mohlo zaoèkova  èo najviac ¾udí, ktorí o oèkovanie proti ochoreniu COVID 19 majú záujem. V tejto súvislosti zriadil a prevádzkuje dve ve¾kokapacitné krajské vakcinaèné centrá v Trenèíne na výstavisku Expo Center a v Prievidzi na Zimnom štadióne, ktoré zabezpeèujú vakcináciu obyvate¾ov, ktorí sú na oèkovanie prihlásení cez objednávací systém Národného centra zdravotníckych informácií.

Pre obèanov, ktorí sú imobilní, ležiaci a nemôžu sa dostavi  na oèkovanie do vakcinaèného centra je možnos  zaoèkovania v domácom prostredí, prostredníctvom výjazdovej oèkovacej služby, ktorú zabezpeèujú všetky tri nemocnice v zriaïovate¾skej pôsobnosti Trenèianskeho samosprávneho kraja a to NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach, NsP Považská Bystrica a NsP Myjava.

V tejto súvislosti si Vás dovo¾ujeme požiada  o spoluprácu, a to zmapovanie záujmu Vašich obèanov, ktorí doposia¾ nie sú registrovaní na oèkovanie cez národný objednávací systém NCZI o oèkovanie, a to buï:
- vo ve¾kokapacitnom krajskom vakcinaènom centre VKOC
- v obci
- resp. o oèkovanie v domácom prostredí.

Prosíme, aby ste vyplnili požadované údaje - meno, priezvisko, rodné èíslo, telefón, e-mail, pois ovòa, PSÈ, mesto, ulica, èíslo domu, dátum narodenia, pohlavie, štát a preferované miesto vakcinácie.

Oèkovanie sa uskutoèní vakcínou Comirnaty, výrobca Pfizer BioNTech.

V prípade záujmu o vakcináciu imobilného, ležiaceho obèana v domácom prostredí, prosíme túto požiadavku zaznamena  v tabu¾ke. V prípade záujmu o iné miesto oèkovania napr. oèkovanie priamo v obci, prosíme túto požiadavku vyznaèi  do tabu¾ky.

docxEmail_mestam_obciam_-_OCKOVANIE_zistenie_zaujmu.docx