oznamNa základe informácií zverejnených poslancami OZ v ich stanovisku týkajúcom sa postupu Obecného úradu pri realizácii zmluvy na II etapu rekonštrukcie miestnych komunikácií s firmou EUROVIA SK a.s., kde som bola obvinená zo „svojvoľného konania“ a „vytvorenia závažnej situácie pre obec z dôvodu odmietnutia zaplatiť firme dlžnú sumu“, uvádzam nasledovné skutočnosti:

V roku 2016 pokračovala v našej obci rekonštrukcia miestnych komunikácií II. etapou. Boli opravené úseky určené obecným zastupiteľstvom z apríla 2016 na základe odporučenia marcového zasadnutia stavebnej komisie.

Predmetom rekonštrukcie boli úseky – Cetunská cesta zvyšné 3 úseky z celkových 4, časť cesty u Bojtárov, cesty k Janigom a k Štefánikom, t.j. cesty, podľa Pasportu miestnych komunikácií s kvalitou povrchu vozovky v kategórii EF – zlá, nevhodná, rozpad povrchu 70% a viac.

Rekonštrukcia bola zrealizovaná v zmluvnom termíne. Po dokončení diela nebol obecnému úradu doručený odovzdávací protokol, ktorého súčasťou mal byť aj Elaborát kvality, rovnako neboli odovzdané ani ostatné dokumenty k stavbe, predovšetkým stavebný denník. Z našej strany bol preto potvrdený len rozsah vykonaných prác, nie kvalita a trvali sme na doručení kompletnej dokumentácie a riadnom odovzdaní diela, čo je základný predpoklad pre platnosť záruky na vykonané práce. Zo zmluvnej ceny bola uhradená len časť.

V októbri 2016 došlo k vade diela na úseku k Štefánikom – prerastanie povrchu vozovky vegetáciou, čo obecný úrad okamžite reklamoval. Oprava bola odstránená vyfrézovaním a nanovo zrealizovaním celého úseku na jar 2017. Medzitým dal obecný úrad – rovnako ako v prípade I etapy rekonštrukcie - posúdiť kvalitu vykonaných prác laboratóriu Slovenskej správy ciest. Problematické úseky a záver merania bol preposlaný firme.

Krátko po dokončení opravy 1. reklamácie nasledovali v lete 2017 reklamácie ďalších úsekov na ceste k Šefánikom a k Bojtárovom, jednalo sa o viaceré vady diela - opäť prerastanie povrchu vozovky vegetáciou, pozdĺžne praskliny, odtrhnutie krajnice, nerovnosť povrchu. Bolo vykonaných viacero obhliadok na mieste zo strany firmy, konalo sa viacero rokovaní, ale napriek ústnym prísľubom nebola dodaná tak dokumentácia, ani neboli odstránené vady diela.

8. marca 2018 bol Obecnému úradu doručený platobný rozkaz Okresného súdu Nové mesto nad Váhom, z ktorého sme sa dozvedeli o podaní žaloby na dlžnú sumu. V zákonnej lehote obecný úrad podal odpor proti platobnému rozkazu, ktorý zdôvodnil tým, že ku dňu jeho podania obecný úrad neobdržal od firmy výzvu k prebratiu stavebných prác, odovzdávací protokol, elaborát kvality, dokumentáciu k dielu a poukázal na skutočnosť, že plnenie nebolo v požadovanej kvalite. Zdôvodnenie bolo podložené príslušnou dokumentáciou. Ďalej sme pokračovali v jednaniach s firmou vo veci dohody a uzavretí dohody o urovnaní.

18.04. 2018 poslanci OZ Michalovičová, Málik, Kučerová, Jarábek a Vidan prijali na základe ich stanoviska uznesenie č. 5/2018 v ktorom starostku obce upozornili, že porušuje zmluvu o dielo a má urýchlene dosiahnuť vysporiadanie pohľadávky zhotoviteľa, dovtedy nebudú riešiť výberové konania z rozpočtu obce.

Z daného uznesenia je zrejmé, že ako starostka obce, podľa poslancov obecného zastupiteľstva nemám urýchlene dosiahnuť splnenie záväzku zhotoviteľa voči obci, ale zaplatiť zhotoviteľovi a to aj napriek skutočnosti, že dodané dielo nebolo riadne odovzdané, je v nevyhovujúcej kvalite a bez základných dokladov.

Predmetné uznesenie som, ako uznesenie jednoznačne proti záujmom obce, nepodpísala.

Ďalej sme pokračovali v rokovaniach s firmou, 15.05.2018 bola vykonaná obhliadka diela, na ktorej bol schválený rozsah nami oprávnene reklamovaných vád diela, tieto boli riadne vyznačené a fotograficky zaznamenané.

25.05. 2018 Okresný súd v Novom Meste nad Váhom vydal Uznesenie o zrušení platobného rozkazu na základe včas podaného a riadne odôvodneného odporu obecným úradom voči firme.

Po vzájomnom podpise dohody o urovnaní 30.05. 2018 firma riadne opravila všetky oprávnene reklamované úseky a následne odovzdala dielo a všetku chýbajúcu dokumentáciu obecnému úradu.

Vzhľadom na skutočnosť, že firma splnila všetky podmienky z dohody o urovnaní, som ako starostka obce súhlasila s úhradou zvyšnej sumy zmluvnej ceny bez akýchkoľvek dodatočných finančných nákladov.

18.06. 2018 podala firma na Okresný súd v Novom Meste nad Váhom návrh na stiahnutie žaloby bez ďalších finančných nárokov.

Ak by Obecný úrad konal v zmysle prijatého uznesenia Obecného zastupiteľstva a súvisiaceho stanoviska poslancov, konal by proti záujmom obce a jej občanov a navyše, jednal by výhradne v prospech firmy.

Ing. Alena Šoltysová, starostka obce