pes

OZNAM pre chovateľov psov –UPOZORNENIE

 

Zákon, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov č.282/2002 Z.z.

Žiadame držiteľov psov o dodržiavanie nasledovných zásad pre vodenie psov:

  • § 4 VODENIE PSA

Vodiť psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len osoba, ktorá je fyzicky a psychicky spôsobilá a schopná ho ovládať v každej situácii, pričom je povinná predchádzať tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá, a zabraňovať vzniku škôd na majetku, prírode a životnom prostredí, ktoré by pes mohol spôsobiť.

Za psa vždy zodpovedá držiteľ psa alebo osoba, ktorá psa vedie alebo nad psom vykonáva dohľad.

  • § 6 ZNEČISTENIE VERENÝCH PRIESTRANSTIEV

Ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je ten, kto psa vedie, povinný výkaly bezprostredne odstrániť.

Psie výkaly je potrebné vhodiť do vlastnej nádoby na komunálny odpad.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • § 7 PRIESTUPKY PODĽA ZÁKONA
  1. Priestupku sa dopustí držiteľ psa, ak:

a)neoznámi obci, v ktorej pes je evidovaný alebo má byť evidovaný, každú zmenu skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, do 30 dní od ich zmeny,

b)neprihlási psa do evidencie,

c)umožní, aby psa viedla osoba, ktorá nespĺňa podmienky ustanovené v §4 ods.1 a 2,

d)neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v krajnej núdzi alebo v nutnej obrane,5)

e)neoznámi odcudzenie, zničenie alebo stratu známky,

  1. f) nezabráni voľnému pohybu psa okrem priestorov na to určených.
  1. Priestupku sa dopustí ten, kto vedie psa, ak:

a)neohlási svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu a meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu držiteľa psa osobe, ktorú pes pohrýzol,

b)nezabráni útoku psa na človeka alebo zviera alebo nezabráni inému spôsobu ich ohrozovania psom,

c)neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v krajnej núdzi alebo v nutnej obrane,5)

d)nepreukáže známkou totožnosť psa,

e)nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu psa,

  1. f) neodstráni bezprostredne výkaly, ktorými pes znečistil verejné priestranstvo.
  1. Za priestupok podľa odseku 1 a odseku 2 písm. a) až c) možno uložiť pokutu do 165 eur a za priestupok podľa odseku 2 písm. d) až f) možno uložiť pokutu do 65 eur.

docxOZNAM_pre_chovateľov_psov.docx