ikona erbUpovedomenie o začatom správnom konaní
Štvrtok: 18.11.2021
Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších
predpisov Vás upovedomujeme o začatom správnom konaní, v ktorom môžu byť dotknuté
záujmy ochrany prírody a krajiny.


Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď
písomne na adresu: Obec Bzince pod Javorinou 348, 916 11, alebo elektronicky na adresu:
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. v lehote 7 dní od zverejnenia informácie.
Žiadateľ: Ján Srnánek , 916 11 Bzince pod Javorinou s.č.986, žiada o vydanie súhlasu na
výrub dreviny – lipa - 1ks rastúcej na pozemku s parc.č.8/1, reg C-KN, zastavaná plocha a
nádvorie s celkovou výmerou 551 m², vedená v liste vlastníctva č.1519, podľa § 47 ods. 3
zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Správne
konanie začalo dňa 11.11.2021. Ústne pojednávanie a miestna obhliadka sa uskutoční dňa
26.11.2021 o 10:00 hod. na mieste výskytu stromu.