1_vyhlaska_7.1.2022.pdf

2_KUN_10000_cistopis_surnne-znenie.pdf

príloha__mapka.pdf

príloha__záťaž.pdf

Rozhodnutie.pdf

Obec Bzince pod Javorinou, ako orgán územného plánovania a obstarávateľ územno- plánovacej dokumentácie oznamuje verejnosti a všetkým dotknutým právnickým a fyzickým osobám prerokovanie Návrhu Zmien a doplnkov č. 1/2017 Územného plánu obce Bzince pod Javorinou.