Rokovací poriadok Obecného zastupitel'stva v Bzinciach pod Javorinou

 

Rokovaci_poriadok_OZ 2020.pdf

Výzva na predloženie cenovej ponuky - Rekonštrukcia miestnych komunikácií - Od Bojtárov do Žakovej doliny + Odbočka. Lehota na predkladanie ponúk do 04.07.2019 do 12:00 hod.

Vyzva_3117.pdf

Starosta obce Bzince pod Javorinou Vás pozýva na zasadanie OZ 19.6.2019 o 17,00hod na Hrubej Strane

Pozvánka .pdf

Dobrý deň,

vzhľadom na skutočnosť, že budova štátnej správy na Starej Turej, v ktorej sídli aj detašované pracovisko Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom, je v rekonštrukcii,

Kúpna zmluva - Haruštiak Miroslav

 

Výberové konanie na obsadenie prednostu / prednostky obecného úradu Bzince pod Javorinou.

Informácie o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom sú vám plne k dispozícii na webovom sídle www.osobnyudaj.sk/informovanie, ako aj vo fyzickej podobe v sídle a na všetkých kontaktných miestach prevádzkovateľa.

Obecný úrad v Bzinciach pod Javorinou oznamuje, že zmluvy na hrobové miesta sa budú uzatvárať a poplatky za ich prenájom vyberať od 15. mája 2019 každú stredu od 15:00 hod do 17:00 hod. v kancelárií správcu cintorínov.
Týka sa to nájomcov, ktorým uplynula doba zaplatenia 10 rokov.