Poplatok za komunálny odpad na rok 2018 je možné platiť od 1. marca 2018. Nálepky na smetné nádoby sú platné do 31.3. 2018

Minulý rok sme sa zapojili do výzvy ministerstva vnútra a podali sme žiadosti na dotáciu na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice v Bzinciach a na dostavbu kultúrneho domu Cetuna pre potreby DHZ Cetuna. Námaha sa vyplatila, po podpise zmlúv a výberových konaniach sa budú môcť začať stavebné práce.
Rozhodnutia o pridelení dotácie tu.

Hospodárením a správou majetku obce sa podarilo už tretí krát po sebe obhájiť a získať Pečať rozvoja obcí a miesť a zaradiť sa tak medzi 39,9% úspešných obcí.

Z dôvodu ukončenia nájmu priestorov zubnej ambulancie pre spoločnosť TOVIK s.r.o., MUDr. Kamil Paulikovič si Vás dovoľujeme informovať, že adresa na zasielanie riadne opečiatkovaných výmenných lístkov od lekára, ktorý preberá pacientov do evidencie je: MUDr. Kamil Paulikovič, Jonáša Záborského 51, 921 01 Piešťany.

V našej obci sa uskutoční bezplatné právne poradenstvo, ktoré poskytne advokátska kancelária JUDr. Šimona Cibulku. Poradenstvo bude poskytnuté každému, kto o to požiada.

Poradenstvo sa bude konať v stredu 24.1.2018 od 13:30 do 16:00 hodiny v zasadačke obecného úradu.

Od 1. januára 2018 sú zvýšené správne a matričné poplatky (zákon NR SR č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch).

Milí spoluobčania,

slávnostné chvíle privítania nového roku sa pomaly vzďaľujú, v rodinách, alebo medzi priateľmi sme si popriali veľa zdravia, ktoré je potrebné k tomu aby sme na ceste vpred mohli kráčať bez prekážok, veľa šťastia, ktoré si každý predstavujeme inak, priali sme si lásku a mnoho ďalších želaní.

Platný kalendár vývozu si môžete stiahnúť tu.

V zmysle §6 zákona č. 24/2006 Z.z., o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, a o doplnení niektorých zákonov, bolo obci Bzince pod Javorinou, ako dotknutej obci, a obstarávateľovi doručené listom č. OU-NM-OSZP-2017/008792-3 zo dňa 21.7.2017 oznámenie o strategickom dokumente na Zmeny a doplnky č. 1/2017 Územného plánu obce Bzince pod Javorinou.

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIAROV

na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode okresu Nové Mesto n/V, Myjava od 3.8.2017, 12:00 hod do odvolania.

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.