Výberové konanie na obsadenie prednostu / prednostky obecného úradu Bzince pod Javorinou.

Informácie o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom sú vám plne k dispozícii na webovom sídle www.osobnyudaj.sk/informovanie, ako aj vo fyzickej podobe v sídle a na všetkých kontaktných miestach prevádzkovateľa.

Obecný úrad v Bzinciach pod Javorinou oznamuje, že zmluvy na hrobové miesta sa budú uzatvárať a poplatky za ich prenájom vyberať od 15. mája 2019 každú stredu od 15:00 hod do 17:00 hod. v kancelárií správcu cintorínov.
Týka sa to nájomcov, ktorým uplynula doba zaplatenia 10 rokov.