pdf subor

Obec Bzince pod Javorinou výzvu na predkloženie cenovej ponuky na predmet zákazky "Kamerový systém, Termín predloženia ponuky  do 5.11.2014 do 15.00hod. Výzva "tu"


Obec Bzince pod Javorinou vypísala výzvu na predkladanie ponúk na zimnú údržbu miestnych komunikácií. Termín predloženia ponuky 6.11.2014 do 15.00 hod. Výzva "tu"


Obec Bzince pod Javorinou vypísala výzvu na predkladanie cenových ponúk podľa § 9 ods.9  zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení na "Dostavbu oplotenia cintorína" . Termín predloženia ponuky je do 30.9.2014 do 15.00 hod. Výzva "tu"


Obec Bzince pod Javorinou vypísala výzvu na predkladanie cenových ponúk podľa § 9 ods.9  zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znenína na "Opravu cesty v miestnej čati Cetuna". Termín predloženia ponuky do 24.9.2014 15.00 hod. Výzva "tu"


Obec Bzince pod Javorinou vypísalo výzvu na predkladanie cenových ponúk podľa § 9 ods.9  zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znenína vyhotovenie projektovej dokumentácie "Nadstavba hospodárskeho pavilónu - 3-4 byty". Termín predloženia ponuky do 19.9.2014 13.00 hod. Výzva tu


Výzva na predkladanie cenových ponúk za účelom výberu poskytovateľa služby: Geodetické práce - Predprojektové polohopisné a výškopisné zameranie ulíc a trasy budúceho vodovodu Bzince pod Javorinou, miesta časť Hrušové. Termín  do 19.09.2014 13.00 hod. Výzva "tu"


Výzva na poskytnutie informácií - cenovej ponuky - za účelom výberu poskytovateľa služby v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z.o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Termín do 9.9.2014 9.00 hod.   Výzva "tu"


VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK (PODLIMITNÉ ZÁKAZKY - Názov zákazky  Multifunkčné vozidlo   Viac "tu"

INFORMÁCIA TÝKAJÚCA SA SPLNENIA POVINNOSTI PODĽA § 41 ODS. 1 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ  INFORMÁCIA TÝKAJÚCA SA SPLNENIA POVINNOSTI PODĽA § 41 ODS. 1 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVAN   Viac "tu"

INFORMÁCIA TÝKAJÚCA SA SPLNENIA POVINNOSTI PODĽA § 41 ODS. 1 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ  Viac "tu"


Prieskum trhu na verejné obstarávanie zakázky "Zabezpečenie kamerový systému pre obec Bzince pod Javorinou"

Oznámenie.pdf

Specifikácia produktov.pdf

 


 

Podaný bol jeden návrh na odkúpenie predmetnej nehnuteľnosti. O odpredaji rozhodne OZ 24.10.2012.

Obec Bzince pod Javorinou vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž podľa § 281 až 288 obchodného zákonníka na podávanie návrhov na uzavretie kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je kúpa nehnuteľného majetku Obce Bzince pod Javorinou Viac "tu"


V termíne bola podaná  jedna ponuka na odkúpenie nehnuteľného majetku obce.

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže, ktorej predmetom je podávanie návrhov na uzavretie kúpnej zmluvy na kúpu nehnuteľného majetku Obce Bzince pod Javorinou. Oznámenie - klikni "tu"


Verejné obstarávanie bolo ukončené elektronickou dražbou 26.3.2012

 

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
Formulár: Príloha č. 4 k vyhláške č. 530/2009 Z. z.


Druh postupu: Verejná súťaž.
Druh zákazky: Práce.


ODDIEL I. VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1.  Názov, adresy a kontaktné miesto (miesta)
Obec Bzince pod Javorinou 
IČO: 00311456 
Bzince pod Javorinou 63, 916 11 Bzince pod Javorinou 
Slovenská republika 
Kontaktné miesto (miesta): PPLA, s.r.o., Pohraničníkov 56, 851 10 Bratislava 
Kontaktná osoba: Ing. Veronika Mihalová 
Mobil: +421 905787876 
Telefón: +421 239004414 
Fax: +421 239004414 
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa/obstarávateľa (URL): http://www.obecbzince.sk 
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.obecbzince.sk 

Ďalšie informácie možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach).
Súťažné a doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre súťažný dialóg a dynamický nákupný systém) možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach).
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na: už uvedenú adresu a kontaktné miesto.
I.2.    Druh verejného obstarávateľa a hlavný predmet alebo predmety činnosti
I.2.1.    Druh verejného obstarávateľa
Regionálny alebo miestny orgán
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona:
§ 6 ods. 1 písm. b).
I.2.2.    Hlavný predmet alebo predmety činnosti
Iný predmet činnosti

Iný predmet (špecifikujte): samospráva
I.2.3.    Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných obstarávateľov
Nie.

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.1.    Opis
II.1.1.    Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa
Úprava centra obce Bzince pod Javorinou
II.1.2.    Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
a) Stavebné práce.
Uskutočnenie prác.
Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania prác: Bzince pod Javorinou
NUTS kód:
SK022.

II.1.3.    Oznámenie zahŕňa
Verejnú zákazku.
II.1.4.    Informácie o rámcovej dohode
II.1.5.    Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Zákazka zahŕňa realizáciu nasledovných stavebných objektov: SO 01 Súbor drobnej architektúry-nové prvky (lavička s operadlom, lavička bez operadla, odpadkový kôš, stojan na bicykle, informačné tabule, podstavec pod umelecké dielo, informačný digitálny stožiar, stožiar vlajkový, prvky detského pieskoviska, pódium, prístrešok) SO 02 Súbor prvkov verejnej zelene, spevnené plochy SO 02.1 Spevnené plochy -rekon. SO 02.2 Prvky verejnej zelene - rekonštruované SO 02.3 Prvky verejnej zelene - nové SO 03 Verejné osvetlenie SO 03.1 Verejné osvetlenie - rekon. SO 03.2 Verejné osvetlenie - nové SO 04 Zastávka MHD - rekon. SO 05 Chodník - nový SO 06 Chodník - rekon. Bližšiu špecifikáciu obsahuje PD.
II.1.6.    Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 45233161-5.
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 45233160-8.
II.1.7.    Rozdelenie na časti
Nie.
II.1.8.    Povoľuje sa predloženie variantných riešení
Nie.
II.2.    Množstvo alebo rozsah zákazky
II.2.1.    Celkové množstvo alebo rozsah

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:
Hodnota: 573 183,0000 EUR
II.2.2.    Opcie
Nie.
II.3.    Trvanie zmluvy alebo lehoty uskutočnenia
Obdobie: v mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy) .
Hodnota: 13

 


Verejné obstarávanie bolo z dôvodu zistených nedostatkov pri kontrole Trenčianskym samosprávnym krajom ako sprostredkovateľským organom  zrušené. Obec musí vypísať nové verejné obstarávanie. O novej výzve budeme informovať.


Verejné obstarávanie na "Úpravu centra obce" bolo ukončené. Najnižšiu cenovú ponuku predložila firmá Keraming a.s. Trenčín.


Verejné obstarávanie bolo zrušené. Vypísané bolo nové výberové konanie. Viac vo vestníku.


Vyhlásené bolo verejné obstarávanie na realizáciu projektu "Úprava centra obce". Viac informácií môžete získať, ak kliknete "tu" Verejné obstarávanie ukončené. Víťazom sa stala firma Ekostav Kysucké Nové Mesto.